Geodezyjna obsługa inwestycji

 • obiekty drogowe
 • obiekty inżynierskie
 • obiekty handlowe i biurowe
 • obiekty mieszkalne i sportowe
 • uzbrojenie podziemne

Geodezyjna obsługa inwestycji

Technologia prac geodezyjnych podczas budowy drogi:

 • Wstępna analiza projektu (sprawdzenie geometrii trasy, sprawdzenie założeń wysokościowych, sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej)
 • Założenie geodezyjnej osnowy poziomej (odszukanie istniejącej osnowy poziomej, uzupełnienie istniejącej osnowy o dodatkowe punkty niezbędne w toku dalszych prac
  ściółka realizacyjna)
 • Założenie osnowy pionowej (odszukanie istniejącej osnowy wysokościowej, założenie reperów roboczych)
 • Inwentaryzacja istniejącego terenu (pomiar syt.-wys. istniejącego terenu pod przyszłą
  inwestycję w celu uzyskania informacji niezbędnych do rozliczenia poszczególnych
  robót rozbiórkowych i kolejnych etapów budowy drogi)
 • Opracowanie projektu drogowego (obliczenie i przygotowanie danych niezbędnych do
  wyniesienie w terenie projektu drogi – sporządzenie szkiców tyczenia)
 • Wytyczenie usytuowania drogi w terenie (wyniesienie punktów głównych i
  charakterystycznych pod roboty ziemne i przygotowawcze, sprawdzenie założeń
  projektowych w terenie. W przypadku wystąpienia rozbieżności niezwłoczne
  powiadomienie Zamawiającego.
 • Inwentaryzacja prac rozbiórkowych (pomiary inwentaryzacyjne prac rozbiórkowych
  niezbędnych w toku dalszych prac, przygotowanie dokumentacji odbiorowej
  z przeprowadzonych rozbiórek)
 • Rozbiórka istniejącej infrastruktury drogowej
 • Rozbiórka istniejących obiektów inżynieryjnych itp.
 • Wytyczenie usytuowania drogi w terenie (sytuacyjne i wysokościowe)
 • Inwentaryzacja wykonanych robót związanych z kształtowaniem korpusu drogi
  (pomiary terenowe sytuacyjno – wysokościowe, mające na celu sprawdzenie
  poprawności wykonanych prac w stosunku do danych projektowych, przygotowanie
  dokumentacji odbiorowej w przypadku stwierdzenia zgodności wykonanych robót z
  dokumentacją projektową)

Pomiarowi podlega:

 • Dno wykopu
 • Stabilizacja gruntu cementem
 • Podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego
 • Podbudowa bitumiczna
 • Warstwa wiążąca asfaltu
 • Warstwa ścieralna asfaltu
 • Wytyczenie w terenie infrastruktury towarzyszącej drodze:
  • Barier ochronnych
  • Rowów odwadniających
  • Kanalizacji deszczowej
  • Chodników
  • Elementów pomocniczych (oznakowanie, płoty itp.)
  • Elementów inżynieryjnych
 • Pomiar inwentaryzacyjny wykonanych robót drogowych,
  • Pomiar wykonanego humusowania
  • Skarpowania
  • Plantowania
  • Obsadzania krzewami i drzewami
  • Powierzchni elementów infrastruktury (chodniki, krawężniki, parkingi itp.)
 • Sporządzenie dokumentacji odbiorowej– kopie mapy zasadniczej
  • Inwentaryzacja małej architektury oraz uzbrojenia podziemnego
  • Przekazanie Zamawiającemu zarejestrowanych w P.O.D.G.iK 2-ch kompletów
   dokumentacji

Technologia prac geodezyjnych podczas budowy obiektu inżynieryjnego
(wiadukt, most, przejazd gospodarczy):

 • Wstępna analiza projektu (kontrola założeń projektowych, kompletności dokumentacji
  projektowej itp.)
 • Założenie geodezyjnej osnowy sytuacyjno – wysokościowej (siatka realizacyjna,
  repery robocze)
 • Wykonanie obliczeń niezbędnych do wyniesienia obiektu w teren, sporządzenie
  szkiców tyczenia
 • Wstępne wytyczenie obiektu w terenie (sprawdzenie poprawności usytuowania
  obiektu w terenie, ewentualna korekta położenia)
 • Powiadomienie Zamawiającego o ewentualnych rozbieżnościach
 • Inwentaryzacja istniejących elementów terenowych (pomiar terenowy elementów
  niezbędnych do dalszego kontynuowania prac i rozliczenia ewentualnych prac
  rozbiórkowych)
 • Wytyczenie położenia obiektu w terenie
 • Rozliczenie i pomiar wykonanych prac rozbiórkowych i przygotowawczych (nasypy,
  wykopy, rozbiórki istniejących elementów)
 • Wytyczenie i inwentaryzacja elementów konstrukcyjnych obiektu
  • wytyczenie i inwentaryzacja pali
  • wytyczenie i inwentaryzacja fundamentów
  • wytyczenie i inwentaryzacja przyczółków
  • wytyczenie i inwentaryzacja słupów, korpusów nośnych
  • wytyczenie i inwentaryzacja oczepów górnych
  • wytyczenie i inwentaryzacja ciosów podłożyskowych
  • wytyczenie położenia i inwentaryzacja łożysk
  • wytyczenie i inwentaryzacja ustroju nośnego (w przypadku konstrukcji prefabrykowanych, kontrola elementów prefabrykowanych)
  • wytyczenie i inwentaryzacja elementów wykończeniowych
   • chodniki
   • krawężniki
   • bariery ochronne
   • odwodnienia
   • dylatacje
   •  itp.
  • wytyczenie i inwentaryzacja elementów bitumicznych (w zależności od przyjętej technologii – warstwy wyrównawczej, warstwy wiążącej asfaltu, warstwy ścieralnej asfaltu)
  • wytyczenie i inwentaryzacja elementów towarzyszących takich ja odwodnienia, chodniki itp.
 • Sporządzenie dokumentacji odbiorowej
  • Inwentaryzacja małej architektury oraz uzbrojenia podziemnego
  • Przekazanie Zamawiającemu zarejestrowanych w P.O.D.G.iK. odbitek mapy
   zasadniczej.

W trakcie prowadzenia geodezyjnej obsługi inwestycji mogą wystąpić pomiary wynikłe z
konieczności sprawdzenia dodatkowych elementów takich jak osiadania, przemieszczenia,
zmiany projektowe. Konieczność ich przeprowadzenia wynikać będzie z przyjętej technologii
i wymagań stawianych przez inwestora. Zakres i technologia w/w prac podlega uzgodnieniu z
Zamawiającym.

Do pobrania przykładowe opracowania dokumentacji:

a) inwentaryzacja płyt stropowych
b) inwentaryzacja istniejącego mostu
c) inwentaryzacja kielicha stopy fundamentowej
d) inwentaryzacja pierścienia elektrowni wiatrowej
e) szkic geometrii trasy
f) szkic tyczenia drogi
g) szkic tyczenia przyczółka

Galeria zdjęć