Pomiary osiadań, odkształceń, przemieszczeń, pionowości